«Կ Ա Գ Ե Վ» Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն
Ֆ Ի Ն Ա Ն Ս Ա Կ Ա Ն   Վ Ի Ճ Ա Կ Ի   Մ Ա Ս Ի Ն    Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Առ  31 Դեկտեմբերի   2018թվականի   դրությամբ
(ամսաթիվ, ամիս,  տարի)
Հազար դրամ
ԱԿՏԻՎՆԵՐ Առ 31.12. 2018թ. Առ 31.12. 2017թ.
I. Ոչ ընթացիկ ակտիվներ
Հիմնական միջոցներ 11 543 9 266
Ոչ նյութական ակտիվներ 57 63
Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ 11 600 9 329
II. Ընթացիկ ակտիվներ
Հումք – Նյութեր 17 965 17 402
Ապրանքներ 948 809 762 112
Առևտրային  դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով 136 800 115 867
Դեբիտորական պարտքեր տրված կանխավճարների գծով 215 119 222 107
Ընթացիկ հարկային ակտիվներ 27 435 31 965
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 343 3 903
Այլ ընթացիկ ակտիվներ 5 717 7 550
Ընդամենը  ընթացիկ ակտիվներ 1 352 188 1 160 906
ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԱԿՏԻՎՆԵՐ 1 363 788 1 170 235
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ  ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ
III. Սեփական կապիտալ
Բաժնետիրական կապիտալ 50 50
Չբաշխված շահույթ 148 543 51 854
Ընդամենը  Սեփական կապիտալ 148 593 51 904
IV. Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ
Երկարաժամկետ բանկային վարկեր 52 661 81 393
Երկարաժամկետ փոխառություններ 930 313 896 529
Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորություններ 982 974 977 922
V. Ընթացիկ պարտավորություններ
Առևտրային կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով 94 675 88 350
Կրեդիտորական պարտքեր ստացված կանխավճարների գծով 120 808 46 692
Պարտավորություններ հարկերի և այլ պարտադիր վճարների գծով 16 738 5 367
Ընդամենը  ընթացիկ պարտավորություններ 232 221 140 409
Ընդամենը  պարտավորություններ 1 215 195 1 118 331
Ընդամենը  Սեփական կապիտալ և պարտավորություններ 1 363 788 1 170 235
Տնօրեն Գլխավոր  հաշվապահ
Հ.  Շահբեկյան Ս. Բաղդասարյան